قسمت اول: هری پاتر وسنگ جادو

قسمت دوم: هری پاتر وتالار اسرار
قسمت سوم: هری پاتروزندانی آزکابان
قسمت چهارم: هری پاتروجام آتش
قسمت پنجم: محفل ققنوس
قسمت ششم: شاهزاده دورگه
قسمت هفتم: یادگاران مرگ
قسمت هشتم: یادگاران مرگ 2