•کتاب ژورنال۳ چندصفحه است؟

این کتاب ۲۸۸ صفحه ترجمه شده است.

 

•آیا پشت جلداول کتاب ژورنال نقشه ماشین مک گاگت است؟!

بله،کتاب ژورنال۳ علاوه برجلداصلی،یک جلد روکش مانند دارد که بعداز بازشدن نقشه ساخت یک ماشین نمایش داده میشود.

 

•فصل سوم آبشارجاذبه ساخته می شود!؟

درواقع کتاب کمیک آبشارجاذبه ادامه داستان سریال  است که الکس هیرش بعدازساخت فصل دوم این کتاب رامنتشرکرد،کتاب کمیک آبشارجاذبه ۴داستان هیجان انگیزخارج ازسریال دارد که هیچ وقت درسریال نشان داده نشده.